Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova