Izrada glavnog projekta zaštite od buke na dionicama Lašva-Kakanj i Visoko –Podlugovi