Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti, Elaborata i Separata za dobijanje saglasnosti za poddionicu autoceste na koridoru Vc, Donja Gračanica – tunel Pečuj