Izrada Pravilnika, Procjene i Plana zaštite i spašavanja ljudi i imaterijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar