Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa tehničkim specifikacijama