Naziv predmeta ugovora: Izrada investiciono tehničke dokumentacije za brza cesta Lašva - Donji Vakuf dionica Nević Polje - Donji Vakuf

Datum poništenja: 13.12.2013.

Razlog poništenja: Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjela ugovora