Naziv predmeta ugovora: Izrada investiciono tehničke dokumentacije za brzu cestu Mostar - Široki Brijeg - granica sa Republikom Hrvatskom

Datum poništenja: 26.11.2013.

Razlog poništenja: Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjela ugovora