Naziv predmeta ugovora: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM

Datum pokretanja postupka: 9.12.2013.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan u periodu od 09:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte uz prethodnu najavu i predočenje dokaza u uplati.

Iznos uplate: 30 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.

Svrha doznake: Otkup TD za kreditno zaduženje

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 20.1.2014. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 20.1.2014. u 12:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Aida Demir

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 921

Faks: 033 277 942

E-mail:  d.aida@jpautoceste.ba