Naziv predmeta ugovora: Izrada investiciono tehničke dokumentacije za brzu cestu Mostar-Široki Brijeg- granica sa Republikom Hrvatskom

Datum pokretanja postupka: 26. 8. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama JP Autoceste FBiH d.o.o. Braće Fejića bb, Mostar i Dubrovačka 6, Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati, ili dostaviti putem pošte uz predhodnu najavu. 

Iznos uplate: 30,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za brzu cestu Mostar-Široki Brijeg.

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 07. 10. 2013. do 12.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 07.10. 2013.  u 12:15 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo