BOSNA I HERCEGOVINA

 

PROJEKAT: IZGRADNJA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA DONJA GRAČANICA-DRIVUŠA, PODDIONICA DRIVUŠA-KLOPČE

 

KONSULTANTSKE USLUGE ZA NADZOR NAD GRAĐENJEM

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Bosna i  Hercegovina je potpisala ugovor o zajmu sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (u daljem tekstu „KFAED“) za finansiranje prioritetne dionice autoceste na trasi Pan Evropskog Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu. Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu „Korisnik zajma“) namjerava koristiti sredstva ovog zajma za plaćanje radova i konsultantskih usluga nadzora nad izgradnjom dionice autoceste od Drivuše do Klopči.

 

Izgradnja autoceste od Drivuše do Klopči bit će predmet sljedećeg ugovora:

 

  • Ugovor Br. 1, JPAC 375-E171-12: Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gračanica- Drivuša, poddionica Drivuša-Klopče, ukupne dužine 2+230 km finansirat će se iz sredstava zajma odobrenog od strane Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvojm (KFAED)

 

Predmet ovog Poziva za Izražavanje interesa su Konsultantske usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gračanica- Drivuša, poddionica Drivuša-Klopče, koje će se finansirati iz sredstava istog zajma odobrenog od strane KFAED.

 

Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ (u daljem tekstu „Naručilac“) u ime Korisnika zajma namjerava predkvalifikovati bosanskohercegovačke i kuvajtske konsultantske firme za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem sljedećih radova:

 

  • Ugovor Br. 1 JPAC 375-E171-12: Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gračanica-Drivuša, poddionica Drivuša-Klopče, ukupne dužine 2+230 km. Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.

 

„FIDIC uvjeti ugovora za gradnju, građevinske i inžinjerske radove projektovane od strane Poslodavca (Izdanje 1999)“ će biti korišteni prilikom realizacije ugovora za izvođenje radova.

 

Očekuje se da ugovor za pružanje usluga nadzora neće početi ranije od mjeseca oktobra 2013. godine.

 

Konsultant će djelovati u ulozi FIDIC inženjera i njegov rad će biti u skladu sa lokalnim zakonima i propisima iz oblasti građenja, nadzora, kontrole kvaliteta građevinskh radova, materijala i opreme i zaštite okoliša. (Zakon o prostornom planiranju i uređenju zemljišta FBiH, Smjernice za projektovanje cesta, građenje, održavanje i nadzor nad radovima, Zakon o zaštiti okoliša i dr.)

Usluge nadzora nad izgradnjom uključivat će slijedeće:

 

-          Nadzor nad izvođenjem radova u ulozi Inženjera prema FIDIC-u;

-          Ovjeru iskolčenja objekta i prethodnu provjeru usklađenosti postrojenja asfaltne baze i kamenoloma sa potrebnim dozvolama izdatim od strane nadležnih lokalnih vlasti prije početka radova;

-          Kontrolu izvođačevih prethodnih ispitivanja i proizvodnih atesta za specificirane materijale;

-          Nadzor nad labaratorijskim mjerenjima i verifikaciju usklađenosti s ugovornim obavezama;

-          Nadzor nad planom upravljanja zaštite okoliša i provedbom mjera ublažavanja uticaja na okoliš;

-          Osiguranje pravilnog programiranja, snimanja, mjerenja i obračuna radova upotrebom odgovarajuće tehnike upravljanja i mjerenja;

-          Priprema i dostavlja izvještaja o napredovanju radova i drugih izvještaja

 

Poziv za izražavanje interesa je otvoren samo za firme i konzorcije iz Bosne i Hercegovine i Kuvajta. U skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, konsultantske usluge nadzora nad građevisnkim radovima će biti povjerene zajedničkom poslovnom poduhvatu (Joint Venture/Konzorcijum)  između lokalnog (BiH) i kuvajtskog konsultanta.

 

Ovim se zaintereresirane bosanskohercegovačke i kuvajtske firme pozivaju da podnesu svoje izraze interesa. Po prijemu izraza interesa od strane zainteresiranih firmi, izvršit će se evaluacija aplikacija, te priprema odvojenih lista predkvalifikovanih  bosanskohercegovačkih i kuvajtskih firmi, nakon čega će predkvalifikovane bosanskohercegovačke firme biti pozvane da podnesu formalne ponude zajedno sa predkvalifikovanim kuvajtskim firmama.

 

Zainteresirane konsultantske firme moraju dostaviti slijedeće podatke kojima dokazuju da su kvalificirane za obavljanje traženih usluga:

 

-          Pismo prijave;

-          Podatke o firmi: naziv, pravni status, adresu, broj telefona, broj fax-a, godinu osnivanja, kontakt osobu za projekt, e-mail kontakt osobe, broj stalno uposlenog osoblja i uposlenog na dio vremena, polja stručnog djelovanja;

-          Podnosiočev prosječan godišnji promet za predhodnih 5 (pet) godina (2008-2012) i kopije revidiranih Finansijskih izvještaja za period 2008-2012.

-          Podaci o iskustvu i opis dodjeljenih poslova slične prirode izvršenih u prethodnih 5 (pet) godina, uključujući vrijednosti ugovora i lokaciju, broj angažovanog osoblja u realizaciji ugovora, naziv Poslodavca, naziv partnera u izvršenju ugovora, izvori financiranja, vrstu pruženih usluga, datume početka i završetka ugovora, kratak opis ugovora. Također je potrebno priložiti i  Potvrde o izvršenju ugovora izdate od strane Poslodavca, ukoliko su dostupne.

-          CV-e (max. dvije stranice) osoblja koje bi moglo biti na raspolaganju za rad na zadatku, koji jasno pokazuju da njihovo iskustvo pokriva glavne aktivnosti navedene gore

-          Ukoliko se radi o zajedničkom nastupu više firmi, oblik udruživanja (podugovaranje / joint venture) za izvršenje ugovora, i navesti vodećeg partnera. Sve informacije trebaju biti dostavljene kako za vodećeg partnera, tako i za ostale firme/poduzeća u zajedničkom nastupu.

-          Popis ugovora koji su u toku, uključujući datum početka, datum završetka i osoblje koje je angažovano na izvršenju.

Slijedeći kriteriji odabira bit će primijenjeni na kandidate. U slučaju zajedničkog nastupa firmi u  JV-u ili konzorciju, kriteriji za odabir će se primijeniti na JV/ konzorcij kao cjelinu:

 

(a)    prosječni godišnji prihod podnositelja zahtjeva u posljednjih pet godina (2008-2012) mora biti preko 1.500.000,00 Eura

(b)    podnositelj treba imati izvršena (odnosno da je izdata potvrda o preuzimanju ili potvrda o obavljenom poslu nakon perioda za otklanjanje grešaka) najmanje dva slična projekta na nadzoru izgradnje cesta u ulozi FIDIC Inžinjera u posljednjih pet godina (2008-2012), u vrijednosti od 500.000,00 Eura ili više po projektu;

(c)    u slučaju JV ili konzorcija, vodeći partner će zadovoljiti ne manje od 60% a ostali partneri će zadovoljiti ne manje od 25% od uslova datih u kriterijima (a) i (b)

(d)    Dostavljeni revidirani finansijski izvještaji za posljednjih pet godina (2008-2012), moraju demonstrirati ispravnost financijske pozicije podnosioca prijave, pokazujući dugoročnu profitabilnost.

Orginal i jedna kopija svih navedenih podataka (koje ne bi trebale prelaziti 25 stranica isključujući CV-e i finansijske izvještaje) na engleskom jeziku plus jedna kopija na lokalnom jeziku (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) trebaju biti dostavljene na dole navedenu adresu u jednoj koverti sa naznakom  Expression of Interest for the Consulting Services: Supervision of works on Construction of motorway on the Corridor Vc, Section Donja Gračanica- Drivuša, subsection Drivuša-Klopčene kasnije od 21.10.2013., do 11:00 sati po lokalnom vremenu.

Dokumenti zaprimljeni nakon ovog datuma mogu biti odbijeni i vraćeni neotvoreni na pisani zahtjev i na trošak podnositelja zahtjeva.

Dodatne informacije mogu se dobiti na niže navedenoj adresi od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 do 16:00.

 

Mirza Resić i Lejla Hodžić

JP Autocete FBiH d.o.o.

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 277 910; +387 33 277 922

Fax: +387 33 277 901 ;

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript