Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko - Jošanica

Datum pokretanja postupka: 2. 9. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan na adresama JP Autoceste FBiH d.o.o. Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo od 10:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu i predočenje dokaza o uplati ili dostaviti putem pošte. 

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup TD za prelazne naprave

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ugovorni organ zadržava pravo da ugovaranje sanacije prelaznih naprava na preostalim mostovima na dionici Visoko - Jošanica procijenjene vrijednosti 600.000,00 KM bez PDV-a, izvrši u skladu sa članom 11(4)d)2) Zakonom o javnim nabavkama BiH

Rok za prijem ponuda: 30. 9. 2013. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 30. 9. 2013.  u 12:15 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo