Okolišni cilj projekta je da se kroz procjenu utjecaja na okoliš spriječe i/ili ublaže direktni i indirektni negativni utjecaji projekta na ljude, floru i faunu, vodu, zrak, zemljište, klimu, krajolike, kulturno nasljede i materijalna dobra.


Procjena utjecaja na okoliš, dakle, predstavlja jedan od veoma važnih segmenata plansko-studijske dokumentacije i omogućava sveobuhvatno vrednovanje projekta autoceste. Osnovni cilj procesa procjene utjecaja na okoliš je podsticanje ugrađivanja okolinskih aspekata u proces planiranja i donošenja odluka, što na kraju treba da rezultira aktivnostima koje su okolinski prihvatljivije.


Dokumenti i propisi:


Zakon o zaštiti okoliša

Put i životna sredina

Sažetak procjene uticaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC - LOT 1

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC - LOT 2

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC - LOT 3

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC - LOT 4

Uredba o ispuštanju otpadnih voda

Izvještaj o monotoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda: dionica Bilješevo - Jošanica

Procjena biodiverziteta - dionica Koridora Vc - dionica izlaz iz tunela Pečuj - ulaz u tunel Zenica 


Okolišni i društveni akcioni plan: dionica Donja Gračanica - Klopče i Svilaj - Odžak 

Netehnički sažetak ažurirani 

Plan uključivanja zainteresiranih strana ažurirani 


Okolišni i društveni akcioni plan 

Netehnički sažetak 

Plan uključivanja zainteresiranih strana 


Okolišna i socijalna politika EBRD-a


Zaključno sa drugim kvartalom 2013. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolišne dozvole. Prva je izdata u februaru 2009. za dionice Kakanj – Drivuša i Vlakovo – Tarčin, a druga je izdata u septembru 2010. za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboj Jug (Karuše). Okolišna dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010 godine, a za dionicu Sarajevo jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic izdata je u aprilu 2012. godine.


Okolišna dozvola za LOT 1

Okolišna dozvola za LOT 2

Okolišna dozvola za LOT 3

Okolišna dozvola za LOT 4

Okolišna dozvola za Sarajevsku obilaznicu 


  • Projekt zamjene betonskih separatora lakih tečnosti na dionici Jošanica – Podlugovi, sa poileserskim separatorima usklađenim sa BAS EN 858 koji je započet u decembru 2012, završen je u maju 2013.
  • Ovi i svi ostali separatori na autocesti su obuhvaćeni monitoringom kvalitete vode koji je proveden u junu.
  • U mjesecu junu je pokrenut i postupak za izbor izvođača za monitoring kvalitete zraka i tla. Također u toku je izbor izvođača radova na čišćenju separatora lakih tečnosti.