Naziv predmeta ugovora: Izgradnja Sarajevske obilaznice LOT 3A

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Broj članova grupe ponuđača: 2

1. Domaći ponuđač

Naziv: Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200387990007

Opština/Grad: Sarajevo

2. Domaći ponuđač

Naziv: ŽGP GP d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200061020008

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Datum zaključenja ugovora: 10. 7. 2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.467.280,62 KM