Naziv predmeta ugovora: Izrada investiciono tehničke dokumentacije brza cesta Lašva - Donji Vakuf dionica Nević Polje - Donji Vakuf

Datum pokretanja postupka: 17. 6. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan od 9:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačaka 6 Sarajevo, uz prethodnu najavu i predočenje dokaza o uplati ili dostaviti poštom.

Iznos uplate: 30,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za izradu dokumentacije brza cesta Lašva - Donji Vakuf

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 29. 7. 2013. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 29. 7. 2013.  u 12:15 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo