Naziv predmeta ugovora: Sanacija habajućeg sloja asfaltnog kolovoza na mostovima M1 i M2 i sanacija denivelacije kod potputnjaka Kula Banjer

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču: Domaći ponuđač, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug

Datum zaključenja ugovora: 2. 4. 2013. godine