Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko - Jošanica

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču: Domaći ponuđač, H.P. INVESTING d.o.o. Mostar

Datum zaključenja ugovora: 2. 4. 2013. godine