Naziv predmeta ugovora: "Izvođenje radova na sanaciji klizišta ko NM Jošanica" ref JPAC-329 B46-12

Datum pokretanja postupka: 25.02.2013.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Dubrovačka 6. Sarajevo i Braće Fejića bb Mostar, svakim radnim danom od 9 do 16 sati, ili dostaviti putem pošte uz prethodnu dostavu pismenog zahtjeva poštom, lično ili faksom i dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju

Iznos uplate: 20,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup TD za sanaciju klizišta Jošanica, Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 25.03.2013.godine do 12:00 h , Dubrovačka 6. Sarajevo, Braće Fejića bb 88000 Mostar

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 25.03.2013.godine u 12:15 sati, Braće Fejića bb 88000 Mostar