Naziv predmeta ugovora: Sanacija habajućeg sloja asfaltnog kolovoza na mostovima M1 i M2 i sanacija denivelacije kod potputnjaka Kula Banjer

Datum pokretanja postupka: 10.12.2012.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pismeni zahtjev poštom, lično ili faksom. Uz pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o uplati naknade treškova za tendersku dokumentaciju. Dokumentacija se može preuzeti na adresama: Dubrovačka 6. i Braće Fejića bb Mostar,svakim radnim danom od 09:00 do 16:00 sati, do 26.10.2012. godine

Iznos uplate: 20,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za sanaciju habajućeg sloja asfaltnog kolovoza na mostovima M1 i M2 i sanacija denivelacije kod potputnjaka Kula Banjer, Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 14.01.2013.godine do 12:00 h , Dubrovačka 6. Sarajevo, Braće Fejića bb 88000 Mostar

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 14.01.2013.godine u 12:15 sati, Braće Fejića bb 88000 Mostar