Naziv predmeta ugovora: Sanacija habajućeg sloja asfaltnog kolovoza na mostovima M1 i M2 i sanacija denivelacije kod potputnjaka Kula Banjer

Datum poništenja: 10.12.2012.god.

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva