Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko-Jošanica

Datum pokretanja postupka: 01.10.2012.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Terezija 54 Sarajevo i Braće Fejića bb Mostar,svakim radnim danom od 09:00 do 16:00 sati, do 19.10.2012. godine

Iznos uplate: 20,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za sanaciju prelaznih naprava na mostovima dionice autoceste A1 Visoko-Jošanica, Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 29.10.2012.godine do 12:00 h , Terezija 54 Sarajevo, Braće Fejića bb 88000 Mostar

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 29.10.2012.godine u 12:00 sati, Braće Fejića bb 88000 Mostar